A Fitt Lesz Stúdió látogatására, eszközeinek használatára, az órákon és a foglalkozásokon történő részvételre vonatkozó feltételeket a Házirend tartalmazza.

A Házirend célja, hogy meghatározza a Fitt Lesz Stúdióban tartózkodó személyek (szolgáltatásokat igénybevevők és egyéb használók) egymás közötti magatartását és azon alapvető szabályokat, amelyek a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlenek.

Továbbá előírja a Fitt Lesz Stúdió rendeltetésszerű használatára, állapotának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló, más szabályokban nem rögzített követelményeket.

Általános szabályok

A Fitt Lesz Stúdió területe csak rendeltetésének megfelelően használható! A Fitt Lesz Stúdió használója nem sértheti meg a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.

A Fitt Lesz Stúdió területén TILOS:

  • a dohányzás
  • alkohol fogyasztása
  • az olyan tevékenység, amely a Fitt Lesz Stúdió szolgáltatási tevékenységein kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért,
  • minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység;
  • drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle ital, illetőleg állat (kivételt képeznek a vakvezető, rokkantsegítő vagy terápiás kutyák) bevitele;
  • az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.

A Fitt Lesz Stúdió egész területén kizárólag államilag elismert végzettséggel rendelkező, a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vett, és az üzemeltetővel jogviszonyban álló engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.

A Fitt Lesz Stúdió sportszolgáltatása kizárólag a komplexum nyitva tartási idején belül vehetőek igénybe (kivéve, ha a jogszabályt nem sért és üzemeltető előzetesen engedélyezte).

A Fitt Lesz Stúdió szolgáltatásait 14 éven aluli gyermek nem veheti igénybe, kivéve a Gyermektorna csoportos foglalkozásokon résztvevő gyermekeket, az ott megadott szabályok szerint.

A Fitt Lesz Stúdió nyitva tartási rendje:

Aktuális Órarendünk alapján.

A Fitt Lesz Stúdió szolgáltatásait igénybevevő vendégei kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a komplexumot időben elhagyni.

A Fitt Lesz Stúdió területén kizárólag az üzemeltető engedélye alapján helyezhetőek el:

  • játékautomata, gyermekjáték, vendégeket kiszolgáló egyéb gépek, díszvilágítás, közhasználatú elektronikus készülékek, stb.;
  • egyéb díszítő elemek (dekoráció, növényzet);
  • -reklám-, hirdetési-, propaganda-, szóróanyag.

Amennyiben a Fitt Lesz Stúdió területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

A Fitt Lesz Stúdió zavartalan működése érdekében az üzemeltető észrevételezési jogosultsága a Fitt Lesz Stúdió egész területére kiterjed, különös tekintettel a vendégek által használt területekre és a szolgáltatások igénybevételének módjára, mértékére, általában véve a Fitt Lesz Stúdió rendjére.

Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából – időlegesen vagy véglegesen – kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködnie. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása és a kulturált viselkedés.

A Fitt Lesz Stúdió üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.

A talált tárgyakat minden vendég a Fitt Lesz Stúdió recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni.

A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

A komplexum területén balesetet szenvedett személyek elsősegély nyújtásához az épület területén erre alkalmasan felszerelt helyiség áll rendelkezésre. Minden baleset esetén az üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet vesz fel.

E házirendet az üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.

A Fitt Lesz Stúdió jelen Házirendje a szolgáltatásokat igénybevevő minden vendég számára szabadon, a Fitt Lesz Stúdió recepcióján elérhető és áttekinthető. A szolgáltatások igénybe vétele a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti.

Speciális szabályok

A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sport felszerelésben lehet belépni.

A sportterekbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital, minden más ital és eszköz bevitele szigorúan tilos.

Sportszolgáltatások igénybevételekor a mobiltelefon használata mellőzendő.

A Fitt Lesz Stúdió teljes fitnesz területén váltócipő (zárt sportcipő) használata kötelező! Amennyiben a vendég nem hozott magával zárt sportcipőt, úgy a vásárolt napijegy nem veszik el, a legközelebbi látogatáskor jóváírásra kerül.

Recepció

A Fitt Lesz Stúdió sportterületeire belépni csak az érvényesen megváltott napi jeggyel vagy bérlettel lehet.

A sportszolgáltatást igénybevevő vendég részére az üzemeltető a ruhaváltáshoz az arra nemenként kialakított öltözőtérben egy öltözőszekrény rekeszt biztosít.

A szolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni.

A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre.

A bérletek a lejárati időn túl nem használhatók fel!

A vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt, kérjük, jelezzék a recepción (dugulás, nagy szennyeződés)!

Öltöző

A területeken és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal.

Távozás után a szekrényekben szemetet hagyni tilos!

Spinningterem, Walkenergie Terem, Kis terem  (foldszint)

Jóga terem (1. emelet)

A fitnesz terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! A Fitt Lesz Stúdió területén dolgozó teremedzők, személyi edzők és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét, a megfelelő sportöltözet helyes használatára!

Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltetésszerűen, a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően saját felelősségére használhatja.

A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetbe, az eszközöket rendszeresített tároló helyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.

Az egyes eszközök igénybe vétele során, a törölköző használata kötelező.

Az eszközök használatát a teremedzők segítik és ellenőrzik.

A csoportos órákra nincsenek fix, foglalt helyek! A vendégek az érkezésükkor a még szabad helyekre állhatnak be. Maximális létszámok:

Spinning: 12 fő, WALKenergie:10 fő, Gymstick:10 fő.

Az óra kezdését követően (maximum 10 perc) érkező vendéget az edzőnek jogában áll – a balesetveszély, illetve más vendég zavarásának elkerülése érdekében – az óráról kizárni.

Egyéb

Munkatársaink az öltözőszekrényeket, a zárást követően kiürítik, a szekrényben felejtett értékeket a recepción leadják! Tulajdonosaik itt érdeklődhetnek az elveszett, elhagyott értéktárgyaik után.